Projekti vezani uz Europsku Uniju u kojima sudjeluje Hrvatski zavod za telemedicinu odnose se na Okvirni program za konkurentnost i inovaciju i Strukturni fond Europske Unije - ERDF.

Stupanjem u članstvo Europske Unije Republika Hrvatska imati će mogućnost korištenja Strukturnih i kohezijskog fonda namijenih postizanju ujednačenog razvoja svih država, odnosno, regija Europske unije te financiranju aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkih europskih politika.

Korištenje sredstava iz Strukturnih i kohezijskog fonda provodi se na osnovu strateških ciljeva i prioriteta svake zemlje članice koji se definiraju putem operativnih programa za pojedine sektore te pojedinačnih projekata koji proizlaze iz svakog prioriteta. Operativni program za regionalnu konkurentnost čiji je cilj postizanje veće konkurentnosti i ravnomjernog regionalnog razvoja hrvatskih regija financirati će se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) koji je upravo usmjeren na smanjivanje razlika između regija unutar EU kroz podršku razvoju i strukturnim prilagodbama regionalnih gospodarstava, kao i podršku prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji.  Europskim fondom za regionalni razvoj financiraju se proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta, infrastrukturne investicije te lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Izbor prioriteta svakog operativnog programa utemeljen je na relevantnim programskim dokumentima i ciljevima (nacionalnim i EU), no podjednako je važno osigurati odgovarajući broj adekvatno pripremljenih projekata koji će se financirati unutar svakog od tih prioriteta. Upravo zbog toga da bi se omogućilo podupiranje strateškog izbora prioriteta, nadležna tijela RH tijekom 2009. godine zatražila su od resornih institucija (tijela državne uprave) te regionalnih i lokalnih jedinica samouprave dostavu informacija o postojećim projektima kao potencijalnim kandidatima za Strukturne fondove zajedno s kratkim opisom projekta te statusom pripremljenosti.

Hrvatski zavod za telemedicinu je uključen u apliciranje za fondove Europske Unije u sklopu ERDF (engl. European Regional Development Fund) fondova. Ministarstvo gospodarstva zaduženo je ispred Republike Hrvatske za provođenje i koordinaciju fondova Europske Unije te za izradu NSRF (engl. National Strategic Reference Framework) okvira. Telemedicina u Republici Hrvatskoj i Zavod uključeni su u ERDF i NSRF kao sastavni dio zdravstvene infrastrukture Republike Hrvatske.

Okvirni program za konkurentnost i inovaciju
Prijedlog tematske mreže u koju je uključena Republika Hrvatska, koju predstavlja Hrvatski zavod za telemedicinu, predan je uspješno Europskoj komisiji. Uključeno je 27 nacionalnih stručnih centara iz država Europske unije i pridruženih članica. Tematska mreža voditi će ključnu ulogu u interoperabilnosti zdravstvenih sustava u Europskoj Uniji kroz suradnju sa sudionicima projekta tip A i izradom koncepata za buduće pilote tipa A. Pilot projekti tipa A imaju krajnji cilj uspostaviti informacijski servis u nekoliko zemalja članica Europske Unije i pridruženih zemalja, te traže koordinaciju i suradnju unutar konzorcija zemalja i stoga se smatraju najzahtjevnijim za provedbu u okviru ICT-PSP komponente.

Svrha tematske mreže je pružanje potrebne pomoći pri koordinaciji tehničkih pitanja, olakšavanje implementacije interoperabilnih rješenja za područje e-zdravlja u pogledu broja interoperabilnih aplikacija i usluga za e-zdravlje koje će se pružati izvan granica te da poveća mobilnost građana Europske Unije, proizvoda i usluga. Naziv tematske mreže je "Calliope" (engl. Call for Interoperability).

Strukturni fond Europske Unije - ERDF
Intervencije u području zdravstvene infrastrukture biti će usmjerene na unaprjeđenje hitnih medicinskih usluga i telemedicine. Spajanje i integracija postojećih hitnih službi u jedinstveni javni sustav pružanja usluga hitne medicinske pomoći i upravljanja istima povećati će njihovu učinkovitost i rezultirati kraćim vremenom odaziva i boljom pripremljenošću za rješavanje hitnih slučajeva. Isto tako, unaprijeđenje sustava telemedicine pridonijet će kvaliteti zdravstvene skrbi koja se pruža u ruralnim i udaljenim područjima, a očekuje se i pozitivan učinak na turizam.

Prihvatljiva ulaganja u ovom području obuhvaćaju: izgradnju, rekonstrukciju i nadogradnju postojeće komunikacijske infrastrukture za potrebe hitne medicinske pomoći i telemedicine, izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objedinjenih hitnih bolničkih prijama te nabavu opreme za potrebe telemedicine.

Hrvatski zavod za telemedicinu u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu i s Ministarstvom zdravlja i socijalne skrbi predložili su projekt koji je nastavak zdravstvene reforme u Republici Hrvatskoj.

Predloženi projekt nosi naziv: Unapređenje sustava telemedicine i hitne medicine (engl: Improvement of Emergency Medical Services and Telemedicine), glavni projekt sastoji se od četiri podprojekta:

  1. Komunikacijska infrastruktura za sustav telemedicine i hitne medicine
  2. Telemedicinski brodovi za hitno zbrinjavanje unesrećenih osoba i brodovi za opskrbu medicinskim proizvodima
  3. Dva medicinska helikoptera (za Sjevernu Hrvatsku i Dalmaciju)
  4. Rekonstrukcija, preuređenje i opremanje 10 objedinjenih hitnih bolničkih prijama

Opisani projekt je od velike važnosti za hrvatski zdravstveni sustav i kao takav bi trebao osigurati nedostatna financijska sredstva za provođenje reforme.

Hrvatski zavod za telemedicinu je zadužen za pripremu podprojekta 1. i 2., a Hrvatski zavod za hitnu medicinu je zadužen za pripremu podprojekta 3. i 4.