Sukladno Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskog centra podnosi se na propisanom obrascu Hrvatskom zavodu za telemedicinu najkasnije do 01. lipnja u kalendarskoj godini, u pisanom obliku poštom ili osobno na adresu Hrvatskog zavoda za telemedicinu.

Izgled propisanog obrasca Zahtjeva dostupan je na internet stranicama Hrvatskog zavoda za telemedicinu.

Uz Zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće priloge:

  1. Rješenje Ministarstva o ispunjavanju uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme,
  2. Izvadak iz registra Trgovačkog suda iz kojega su vidljivi podaci o nazivu, sjedištu i djelatnosti trgovačkog društva (djelatnost trgovačkog društva mora biti zdravstvena djelatnost), ne stariji od 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva,
  3. Dokaz o raspolaganju poslovnim prostorom u kojem se može obavljati djelatnost telemedicine (dokaz o
    vlasništvu ili pravu korištenja),
  4. Uvjerenje, ne starije od tri mjeseca, da se protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak,
  5. Certifikat i tehničku dokumentaciju za programsku podršku, medicinsku dijagnostičku opremu, računalnu i
    komunikacijsku opremu i infrastrukturu, te ostalu opremu.

Nepotpuni i netočno ispunjeni zahtjevi vratit će se podnositelju zahtjeva na dopunu, odnosno ispravak. Rok za dopunu, odnosno ispravak jest 15 dana. Ako podnositelj zahtjeva ne otkloni nedostatke u navedenom roku zahtjev će biti odbačen.

Na temelju zaprimljenih zahtjeva Zavod u suradnji s podnositeljem zahtjeva utvrđuje ispunjavanje uvjeta u pogledu tehničkih mogućnosti, ispravnosti i sigurnosti informacijskog sustava, programske podrške, medicinske dijagnostičke opreme, računalne i informacijsko-komunikacijske opreme i infrastrukture, ostale opreme i prostora koji je predviđen za telemedicinski centar.

Odobrenje za rad telemedicinskog centra (u daljnjem tekstu: odobrenje) daje se na rok od četiri godine.

Zahtjev za izdavanje odobrenja u osnovnoj/proširenoj mreži telemedicinskih centara