Telemedicinske usluge iz kardiologije pružaju se putem elektroničkog prijenosa kardioloških podataka s mjesta na kojem se nalaze pacijent i tražitelj telemedicinske usluge na mjesto na kojem se nalazi telekonzultant. Susreti s pacijentima i konzultacije praćeni su prijenosom elektrokardiograma, rezultata laboratorijskih pretraga, ehokardiograma i koronarograma; interaktivnim video-konzultacijama uključujući i pregled pacijenta, te uvid u povijest bolesti; uz korištenje pohranjenih podataka za drugo mišljenje i potvrđivanje dijagnoza.

Razlozi za korištenje telekardiologije s konzultantske strane uključuju:

 •     potrebu za pružanjem usluga tamo gdje to fizički nije praktično ili izvedivo,
 •     potrebu za olakšano pružanje zdravstvene zaštite kroničnim pacijentima,
 •     potrebu povećanja produktivnosti smanjivanjem vremena potrebnog za putovanja.

Telemedicinski pristupni centar može koristiti telemedicinske usluge iz kardiologije kako bi:

 •     pružao usluge svom lokalnom stanovništvu,
 •     suradnjom doveo specijalstičke usluge na svoje područje,
 •     smanjio migracije bolesnika prema van koje se zasnivaju na percepciji o postojanju dostupnih i kvalitetnih usluga,
 •     smanjio nepotrebne prijevoze u dalje ustanove,
 •     pružio specijalistički uslugu,
 •     povećao korištenje lokalnih pratećih usluga

Usluge iz područja hitne (akutne) kardiološke skrbi uključuju:

 • postupak s bolesnikom s akutnim koronarnim sindromom, koordinacija sa liječnikom na terenu i dežurnom bolnicom, odnosno laboratorijem za kateterizaciju radi moguće perkutane invazivne intervencije,
 • dijagnostičko razlučivanje u bolesnika sa atipičnom boli u prsima,
 • procjena o potrebi hospitalizacije bolesnika sa
  • kroničnim zatajenjem srca, sada u akutizaciji,
  • različitim poremećajima srčanog ritma,
  • kroničnim oblikom koronarne bolesti,
  • nuspojavama kardiološke terapije (antikoagulantne npr.),
  • nejasnim stanjima (npr. gubitkom svijesti).

Ove usluge nedvojbeno mogu povećati kvalitetu skrbi bolesnika s akutnim koronarnim stanjem i mogu  smanjiti bespotrebne troškove (sanitetski letovi za bolesnike kojima ne treba hospitalizacija), poglavito u drugoj i trećoj skupini usluga.

Usluge iz područja kronične kardiološke skrbi:

 • savjetovanje bolesnika s kroničnim kardiovaskularnim bolestima glede terapije, potrebe za pojedinim dijagnostičkim procedurama, elektivnim kardiološkim zahvatima, terapiji kontekstu drugih konkomitantnim bolesti,
 • preliminarni prijeoperacijski pregledi,
 • očitanje elektrokardiograma,
 • očitavanje dinamičkog kontinuiranog elektrokardiografskog monitoriranja,
 • savjetovanje turista koji boluju od neke kronične srčane bolesti.

U Republici Hrvatskoj postoje gradovi i čitava područja u kojima ne postoje ustanove s specijalistima kardiologije. Stanovnici koji žive u tim područjima, ako imaju kardioloških problema, moraju putovati na preglede u veće gradove/kliničke bolnice. Tako gube dosta vremena na odlaske na preglede. Neki kardiološki problemi zahtjevaju hitnu reakciju. Kada netko ima kardiološki problem koji zahtjeva hitnu reakciju, a živi u izoliranim, slabo naseljenim, loše povezanim područjima, povećava se mogućnost nastajanja trajnih oštećenja tj. smanjuje mu se vjerojatnost za preživljavanje zbog vremena potrebnog da se bolesnik preveze do ustanove u kojoj mu se može pružiti odgovarajuća pomoć i liječenje.

Telemedicinske kardiološke usluge moraju omogućiti reakciju u hitnim (akutnim) kardiološkim stanjima tako što će takva stanja biti prepoznata dok bolesnik još nije ni došao u ustanovu sa specijalistima kardiologije. Kada bolesnik krene prema ustanovi s specijalistima, oni će se moći pripremiti za njegov prihvat te će čim dođe moći početi s liječenjem čime se dodatno smanjuje vrijeme do adekvatne intervencije/terapije.

Isto tako, telemedicinske usluge iz kardiologije smanjiti će broj nepotrebnih dolazaka u ustanovu s kardiolozima specijalistima jer će se bolesnici moći pregledati udaljeno dok se nalaze u ustanovi primarne zdravstvene zaštite.