Hrvatski zavod za telemedicinu osnovan je pod nazivom Zavod za telemedicinu 6. listopada 2005. godine Uredbom o osnivanju Zavoda za telemedicinu Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 120/2005.). Izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Zavoda za telemedicinu (Narodne novine" broj 11/2010.) od 22. siječnja 2010. godine mijenja se naziv Zavoda za telemedicinu u sadašnji - Hrvatski zavod za telemedicinu. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne Novine" broj 71/2010.) telemedicinska djelatnost se sustavno uvodi u zdravstveni sustav Republike Hrvatske te se dešavaju nužne statusne promjene i promjene ovlasti Hrvatskog zavoda za telemedicinu. Hrvatski zavod za telemedicinu postaje državni zdravstveni zavod koji na nacionalnoj razini regulira područje telemedicinske djelatnosti. Osnivač Hrvatskog zavoda za telemedicinu je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Ustrojavanjem Hrvatskog zavoda za telemedicinu kao državnog zdravstvenog zavoda, integracijom telemedicinskih usluga u zdravstveni sustav i radom na primjeni novih ICT tehnologija u dijagnostici i liječenju na daljinu u Republici Hrvatskoj Hrvatski zavod za telemedicinu ispunjava svoju primarnu djelatnost.

Minimalni uvjeti organizacije telemedicinske djelatnosti, kvaliteta, odgovornost i odobrenja za obavljanje djelatnosti regulirani su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine koji je na prijedlog Hrvatskog zavoda za telemedicinu donio ministar nadležan za zdravstvo.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Hrvatskom zavodu za telemedicinu definiran je djelokrug rada i  javne ovlasti. Javne ovlasti Hrvatskog zavoda za telemedicinu uključuju definiranje organizacije telemedicinske djelatnosti, minimalnih uvjeta za zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike, izdavanje odobrenja za rad zdravstvenih radnika i telemedicinskih centara te nadzor nad radom zdravstvenih radnika.

Hrvatski zavod za telemedicinu obavlja sljedeće poslove:

 • organizira primjenu informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu, u cilju olakšanog pružanja zdravstvene zaštite,
 • organizira uvođenje telemedicinskih usluga u zdravstveni sustav Republike Hrvatske,
 • organizira uvođenje telemedicinskih sustava u zdravstveni sustav Republike Hrvatske,
 • daje odobrenje za rad telemedicinskog centra,
 • predlaže ministru uvjete za davanje odobrenja za rad telemedicinskih centara i zdravstvenih radnika koji obavljaju telemedicinsku djelatnost,
 • obavlja nadzor nad radom telemedicinskih centara, kao i nad radom zdravstvenih radnika koji obavljaju telemedicinsku djelatnost,
 • predlaže ministru mrežu telemedicinskih centara,
 • organizira osnovnu mrežu telemedicinskih centara za osiguravanje dostupnosti zdravstvenih usluga na cijelom teritoriju Republike Hrvatske,
 • razvija, izgrađuje i održava računalno-komunikacijsku infrastrukturu i sustav za pružanje telemedicinskih usluga,
 • provodi drugostupanjski postupak po posebnim propisima,
 • sudjeluje u predlaganju programa mjera zdravstvene zaštite i nomenklature dijagnostičkih i terapijskih postupaka vezanih uz telemedicinu,
 • utvrđuje standarde i metode rada u telemedicini,
 • daje mišljenje za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva, za medicinska područja u kojima se pri provođenju zdravstvene zaštite pružaju telemedicinske usluge,
 • potiče civilno-vojnu suradnju na području telemedicine,
 • koordinira aktivnosti vezane uz tehničko-tehnološki razvoj telemedicinske infrastrukture,
 • cjelovito i sustavno prati i primjenjuje razvojne direktive i tehnologije u području telemedicine,
 • postavlja mjerila uspješnosti, sustav kontrole, korekcije i elaboriranja instrumenata izvrsnosti sustava, koje će implementirati i dalje razvijati telemedicinu u Republici Hrvatskoj,
 • organizira znanstvenostručne i promidžbene aktivnosti vezane uz primjenu telemedicine,
 • daje prijedloge i stručna mišljenja kod pripreme propisa koji imaju utjecaj na razvoj telemedicine u Republici Hrvatskoj,
 • surađuje sa Središnjim državnim uredom za e-Hrvatsku na međuresornoj aktivnosti na području telemedicine,
 • obavlja i druge djelatnosti kojima ostvaruje cilj osnivanja, u skladu sa zakonom.